Return - Entire thread - Last 10 posts

Hikki (17)


1 Name: (-_-) : 2006-08-30 16:27 ID:Qz35JlaF

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) …
Entire post...

8 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2006-09-04 00:45 ID:iSpFRl5+     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
Entire post...

9 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-07-31 15:24 ID:CzoO1QFd     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
Entire post...

10 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-08-01 10:00 ID:+vxe3PsQ

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) Oh deer...
Entire post...

11 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-08-26 11:47 ID:RXvPfxt4

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) Maybe I'll go on 4-ch again
Entire post...

12 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-09-18 23:52 ID:coVEk4N7

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) i want to buy a mini fridge but im broke
Entire post...

13 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-10-08 02:09 ID:S32ezqGz

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) maybe i should try running...
Entire post...

14 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-10-12 11:26 ID:PG4hGzuC

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
    ∧_∧   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (´・ω・`) 
Entire post...

15 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2019-10-14 22:19 ID:K1TNRoa/

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) I'm bored.
Entire post...

16 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2020-04-07 18:00 ID:V4sD80La

     |   |/(-_-)\|
     |   |  ∩∩  |
     |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
    (-_-) Government tells me to stay inside…
Entire post...

17 Name: CTRL+C & CTRL+V : 2020-04-27 19:15 ID:8zqKhseq

         ___
     |   | D/___   |
     |   | /( ___\____,―,|
     |   |O) `――(O)|
Entire post...